Všeobecné obchodné podmienky

Športové centrum Dúbravka

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie športových služieb verejnosti

 

  1. Úvodné ustanovenia

1) Poskytovateľ služieb: Poskytovateľom služieb v Športovom centre Dúbravka (ďalej len ,,SCD“) v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je obchodná spoločnosť FK CRA, s.r.o., so sídlom Repašského 18, 841 02 Bratislava, IČO: 35693720, IČ DPH: SK 2020348528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 11294/B. Kontakt : tel.: 02/64462803, fax: 02/64284639, e-mail: info@scdubravka.sk .

2) Poskytované služby v prevádzke SCD sú nasledovné: tenis, bedminton, stolný tenis, bowling, požičiavanie športových potrieb, vypletanie bedmintonových rakiet, nákup občerstvenia a doplnkového tovaru.

  1. Rezervácie a čerpanie služieb.

1) Klient je oprávnený uskutočniť rezervácie na služby v SCD, a to osobne na recepcii SCD, telefonicky na tel.čísle 02/64462803 alebo cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.scdubravka.sk

2) Pre vytvorenie rezervácie cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.scdubravka.sk je potrebné uskutočniť registráciu a vytvoriť si konto užívateľa. Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru Vám bude na Vami uvedený email zaslaný potvrdzovací odkaz, pomocou ktorého potvrdíte svoju registráciu.

3) Platby za služby alebo pri nákupe tovaru budú účtované a to vo výške podľa aktuálneho cenníka SCD platného v čase čerpania služby alebo nákupu. Cena služby je uvedená vždy pri jej rezervácii. Všetky ceny v cenníku sú v eurách (€) a sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH.

4) Lehota na stornovanie rezervácie na čerpanie služieb zo strany Klienta je 24 hodín pred začiatkom každej rezervácie. Po uplynutí lehoty 24 hodín pred začiatkom každej rezervácie nie je možné rezerváciu zrušiť. Stornovanie rezervácie je možné uskutočniť osobne na recepcii SCD, telefonicky na tel.čísle 02/64462803 alebo cez internet prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.scdubravka.sk. Všetky nezaplatené a neuskutočnené rezervácie evidujeme. V prípade, že sa nedostavíte do 15 min. od začiatku objednanej doby alebo nás telefonicky neinformujete o neskoršom príchode, Vaša rezervácia prepadá bez náhrady.

 5) Klient berie na vedomie, že SCD je oprávnené v prípade usporiadania športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia zrušiť v čase prípravy a usporiadania tohto podujatia Klientom rezervované služby. Túto skutočnosť je SCD povinné oznámiť Klientovi min. 3 dni vopred na kontakt (tel. číslo alebo e-mail), uvedený Klientom pri registrácii. Klient berie na vedomie, že SCD je oprávnené z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov Klientom rezervované služby. Túto skutočnosť je SCD povinné oznámiť Klientovi bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel.číslo alebo e-mail), uvedený Klientom pri registrácii. SCD negarantuje oznámenie tejto skutočnosti Klientovi v prípade, ak tieto dôvody nastali max. 2 hodiny pred začiatkom čerpania služieb.

6) Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch na tel.čísle 02/64462803, emailom na adrese info@scdubravka.sk alebo písomne poštou zaslanou na adresu SCD.

  1. Spoločné ustanovenia.

1) V prípade škody spôsobenej Klientom na majetku a zariadení SCD je Klient povinný uhradiť SCD spôsobenú škodu.

2) Klient berie na vedomie upozornenie SCD, že všetky osobné doklady a cennosti nemá nechávať uložené v skrinke v šatni počas využívania služieb. SCD neručí za škody spôsobené Klientovi krádežou jeho vecí v priestoroch SCD, ani osobných veci v šatňových skrinkách. Osobné doklady a cennosti je zakázané nechávať v šatňových skrinkách!

3) Klient je povinný po odohratí a prezlečení vyprázdniť šatňovú skrinku a odovzdať kľúče na recepcii najneskôr do 30 minút po skončení objednanej hodiny. Pri predĺžení tejto doby je SCD oprávnené účtovať klientovi poplatok za každú polhodinu navyše vo výške podľa platného cenníka. Je zakázané nechávať po hre veci zamknuté v skrinke. Takto nájdené veci budú uložené do skladu po dobu max.30 dní a majiteľovi vydané po zaplatení úschovného vo výške 10 EUR/deň.

4) Klient je povinný:

– rešpektovať prevádzkový čas jednotlivých športov,

– používať čistú a vhodnú športovú obuv, ktorá nezanecháva na podlahách čierne stopy,

– dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

– neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

– šetrne zaobchádzať so zariadeniami prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok prevádzky,

5) V prípade poškodenia alebo znečistenia tenisového alebo bedmintonového kurtu je SCD oprávnené účtovať Klientovi pokutu vo výške 100 EUR.

6) V priestoroch športovej haly je zakázané:

– fajčiť,

– vnášať a používať sklenené predmety(vrátane fliaš)

– roznášať poháre s vodou alebo inými nápojmi,

– konzumovať(čokoľvek),

– fotografovať alebo filmovať osoby bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby  a to manažéra prevádzky,

– vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov,

– zasahovať do technického vybavenia,

– vodiť do priestorov haly psy a iné zvieratá.

7) Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, nenesie SCD žiadnu zodpovednosť.

8) V celom SCD platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch SCD je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní. Na fajčenie slúži vyhradený priestor nachádzajúci sa v exteriéri SCD(terasa príp.balkón).

9) Upratovanie používaných priestorov SCD vykonáva upratovačka priebežne podľa pokynov vedúceho prevádzky a v závislosti na dohodnutom harmonograme upratovania.

10) Všetky vzťahy, ktoré nie sú zahrnuté týmito VOP, sa riadia platnými zákonmi SR.

11) Klient udeľuje SCD súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rezervačnom systéme SCD. Klient súhlasí, aby na jeho emailovú adresu, ktorú poskytol pri registrácii, boli zasielané informácie a novinky o prevádzke SCD. Informácie, ktoré Klient poskytne SCD, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnych služieb a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

12) Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Športové centrum Dúbravka